Ivana Musilová

Diplomová práce

Zhodnocení nákladů obcí na komunální odpad

Evaluation of the Municipal Costs for Municipal Waste
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na analýzu hospodaření obcí v oblasti odpadového hospodářství. V práci byla použita metoda finanční analýzy u vybraných obcí a komparace jejich hospodaření v oblasti odpadového hospodářství. Pro srovnání byly použity parametry příjmů a nákladů na odpad v přepočtu na obyvatele u jednotlivých obcí. V závěru je návrh doporučení obcím pro zlepšení efektivity v oblasti nakládání …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the analysis of municipal management in the field of waste management. The work used the method of financial analysis in selected municipalities and a comparison of their management in the field of waste management. For comparison, the parameters of income and costs of waste per capita in individual municipalities were used. In conclusion, there is a draft recommendation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2021
  • Vedoucí: Petr Tománek
  • Oponent: Roman Vavrek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava