Mgr. Barbora Budilová

Diplomová práce

Psychologické charakteristiky účastníků dopravního provozu: vztah k věku a délce řidičské praxe

Psychological characteristics of the traffic participants
Anotace:
Předmětem zájmu této diplomové práce jsou psychické jevy řidičů automobilů. Hlavním tématem je pozornost řidičů v situaci sekundárního zatížení. Sekundární zatížení způsobuje rozptylující podnět, tzv. distraktor. Může se jednat např. o „smskování“ za jízdy. V práci jsme uvedli podrobný přehled českých i zahraničních výzkumů na téma pozornosti, osobnosti řidičů, zátěže na pozornost (obecně) a sekundární …více
Anotace:
oršení pozornosti, přizpůsobivosti a kognitivních funkcí s věkem, na riziko chyb způsobených neuroticismem, na riziko rozptýlení při jízdě se spolujezdcem u mladých začínajících řidičů, na častost autonehod z nepozornosti ve stáří, na rychlou jízdu, kterou uvedlo přes 80% osob, riziko při velmi častém „smskování“ za volantem, ovládání autorádia a mluvení se spolujezdcem za jízdy u mladých řidičů, a …více
Abstract:
The subject of this thesis are psychic phenomens of car drivers. The main theme is the attention of drivers in a situation of secondary distraction. Secondary distraction is caused by a distraction stimulus, ie. distractor. It can be eg. a "SMS messaging" while driving. In this study, we introduced a detailed overview of Czech and foreign research on the topic of attention, personality of the driver …více
Abstract:
ed the risk of a deterioration in attention, decrease of adaptability and cognitive functioning in old age, at the risk of errors caused by neuroticism, at the risk of distraction while driving with a passenger on board in young novice drivers, on the frequency of car accidents from inattention in elderly, for speeding (it said over 80% of people), risk at very frequent "SMS messaging" behind the steering …více
 

Klíčová slova

Pozornost osobnost věk mládí stáří mladí řidiči začínající řidiči starší řidiči řidiči senioři sekundární zátěž sekundární zátěž při řízení automobilu dopravní psychologie kognitivní psychologie rozptýlení pozornosti mentální zátěž experiment deficit pozornosti rizikové chování za volantem problémy při řízení autonehody pozornostní schopnosti zhoršení kognice zhoršení pozornosti kapacita paměti kapacita pozornosti rozdělování pozornosti selektivita pozornosti NEO pětifaktorový osobnostní inventář Test pozornosti d2 vliv determinant neuroticismus otevřenost svědomitost extraverze přívětivost délka praxe řízení doba vlastnictví řidičského průkazu zkušení řidiči nezkušení řidiči attention personality age young age old age young drivers novice drivers older drivers elderly drivers secondary distraction distracted driving traffic psychology cognitive psychology distraction to the attention mental load attentional deficit risky behavior while driving problems while driving car accidents attentional abilities deterioration of cognition deterioration in attention memory capacity attentional capacity distribution of attention selectivity of attention NEO Five-factor Personality Inventory Test of Attention d2 effect neuroticism openness conscientiousness extraversion agreeableness length of practice driving time of possession of a driving license experienced drivers inexperienced drivers
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petr Květon, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta