Pavel Moravec

Bakalářská práce

Odpadové hospodářství v obci Jimlín

Waste Management in the Village Jimlín
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na způsoby nakládání s odpady v obci Jimlín se zaměřením na tříděný odpad. Sledovaným časovým úsekem jsou roky 2006 až 2011. V úvodu je stručná charakteristika vybraného území a výběr legislativy, která s odpadovým hospodářstvím souvisí. V další části je vysvětlení základních pojmů, popis a členění komunálního odpadu a rozbor vývoje produkce odpadů s důrazem na odpad …více
Abstract:
This thesis deals with the waste management in the village of Jimlín with the specialization on the separated waste. The monitored time section is from 2006 till 2011. In the introduction is the brief characteristic of the chosen area and the legislative which is connected with the waste management. In the following part, there are explanation of the basic expressions, description and dividing of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: Barbora Lyčková
  • Oponent: Monika Podešvová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů