Theses 

Influence of the venture capital investment on economic performance of a chosen company – Monika Rečníková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Economics and Management / Business Economics and Management

Monika Rečníková

Bakalářská práce

Influence of the venture capital investment on economic performance of a chosen company

Influence of the venture capital investment on economic performance of a chosen company

Anotace: Bakalářská práce je zaměřená na hodnocení vlivu venture kapitálu na ekonomic-kou výkonnost podniku Kofola Group a.s., známého českého výrobce nealkoholic-kých nápojů. První část se zabývá problematikou venture kapitálu a také jeho pozitivními a negativními vlivy. V této části jsou vysvětlené nástroje použité na vytvoření finanční analýzy podniku pro lepší pochopení vlivu investora venture kapitálu na finanční situaci podniku. Mimo jiné je tu také uvedená analýza časových sledů, doplněná o porovnání výsledků s nápojovým sektorem České republiky a hlavními konkurenčními firmami. Kromě finančních ukazatelů jsou zde použity také nefinanční ukazatelé zahrnující popis kvality produktů, inovace a zhodnocení CSR aktivit a jiné. Po hodnocení výsledků se práce zabývá porovnáním zjištěných výsledků s jinými studiemi souvisejícími s vlivem venture kapitálu na podniky. Práce by měla čtenáři poskytnout větší porozumění problematiky venture kapitálu, jeho potenciálního vlivu na vybraný podnik a vlivu fondů venture kapitálu na makroekonomické prostředí.

Abstract: This bachelor thesis is focused on the evaluation of the venture capital impact on the economic performance of the Kofola Group joint-stock company, a famous Czech producer of soft-drink beverages. The first part of the thesis deals with the topics surrounding venture capitalism, in addition to both the positive and nega-tive aspects. Various tools will be used for financial analyses in an effort to gain a better understanding of the venture capital investor's impact on the financial situation of the company. In addition to this, a time-series analysis will be provided, supplemented by a comparison to the beverage industry in the Czech Republic and Kofola's main competitor. Non-financial indicators, including the description of the quality of products, innovations, evaluation of CSR activities, and others will also be used in addition to the financial indicators. After summarizing the results, a comparison with other studies related to the impact of venture capital on companies is provided. The thesis should provide to its readers a further understanding of the venture capital approach, its potential influence on a chosen company, as well as the influence of venture capital funds on the macro-economic environment.

Klíčová slova: fond venture kapitál, Enterprise Investors, finanční analýza, venture kapitál, Kofola Group

Keywords: venture capital fund, financial analysis, venture capital, Kofola Group, Enterprise Investors

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Vavřina, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/50274 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 03:30, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz