Mgr. Karina Hanišová

Diplomová práce

Vztah religiozity v rodinném systému a preference copingových strategií adolescentů

The relationship between the religiosity in family system and the preference of coping strategies of adolescents
Anotace:
Cílem práce bylo zmapovat odlišnosti v copingových strategiích křesťansky založených adolescentů. V centru pozornosti byly následující proměnné: kvalita vlastní subjektivně prožívané víry, pohlaví, kvalita percipované víry rodičů. Diferenciována byla víra „niterná“, „sociální“ a „konvenční“, v kontextu percipované víry rodičů též víra „absentující“. Data byla zpracována pomocí programu SPSS Statistics …více
Abstract:
The purpose of this thesis was to discover differences in coping strategies of Christian faith-based adolescents. The attention was given to the following variables: quality of personal subjectively experienced faith, gender, quality of perceived parentsʼ faith. The faith was differentiated into these categories: “internal”, “social” and “conventional”, in the context of perceived parentsʼ faith “ …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.
  • Oponent: PhDr. Pavel Moravec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta