Daniel Gajdoš

Diplomová práce

Polohovací zařízení pro měření intenzity hluku

Trackpoint for Sound Intensity Measurement
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vhodným polohovacím zařízením pro měření intenzity hluku v měřicí komoře. V úvodu práce jsou popsány fyzikální vlastnosti zvuku a podmínky, za kterých měření zvuku probíhá. Následně jsou navrženy možné způsoby polohování v prostoru, u nich je vyhodnocena varianta, která bude pro polohování měřicího mikrofonu nejvhodnější. Na základě zvolené varianty polohování je popsána celková …více
Abstract:
This thesis deals with suitable positioning device for measuring the intensity of sound in the anechoic room.. The introduction describes the physical properties of sound and the conditions under which the sound intensity measurement is performed. Subsequently possible ways of positioning in space are proposed, and for each of them a solution is evaluated, which will be the most appropriate for positioning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Jiří Tůma
  • Oponent: Tomáš Sysala

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Automatické řízení a inženýrská informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.