Štěpán Kirschner

Bakalářská práce

Řídicí jednotka pulzního měniče

Control Unit for DC-DC Converter
Anotace:
Náplní této bakalářské práce je návrh a realizace nové řídicí jednotky pro stávající dvoukvadrantní pulzní měnič. Součástí práce je zároveň i návrh a realizace nového uživatelského rozhraní pro ovládání měniče. Práce má za účel zkvalitnění výuky předmětu Výkonové polovodičové systémy obohacením o v současnosti nefunkční dvouhodnotové řízení pulzního měniče. S ohledem na potřebu komunikace s uživatelským …více
Abstract:
The contents of this bachelor thesis are the design and the realization of the new control unit for current two-quadrant DC converter. One part of the thesis is also the design and the realization of the new user interface for controlling converter. Purpose of the thesis is improvement teaching in subject Power Semiconductor Systems by enrichment converter with two-valued management, which is actually …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: Tomáš Pavelek
  • Oponent: Václav Sládeček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava