Martin Stankuš

Disertační práce

Optimalizace datového toku videosignálů

Optimization of the video stream
Anotace:
Tato práce popisuje metody řízení a optimalizace datového toku digitálního videosignálu ve vestavěných systémech typu ADAS. Je popsán současný stav techniky a je provedena rešerše architektur dostupných řešení. Dále je navržena architektura systému optimalizovaného pro bezdrátový přenos s proměnlivou přenosovou rychlostí. Navržená architektura ke své implementaci vyžaduje použití specifických synchronizačních …více
Abstract:
This work describes methods for control and optimization of a digital video data stream in ADAS embedded systems. Common system architectures are described as well as technical solutions used for their implementation. Architecture of the wireless system optimized for a low bandwidth communication channel is proposed. Devised architecture requires usage of a specific synchronisation and control algorithms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 3. 2017
  • Vedoucí: Jan Žídek
  • Oponent: Petr Čermák, Miroslav Pokorný, Hashim Habiballa

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Technická kybernetika