Renáta KASPER, DiS.

Diplomová práce

Proměny otcovské role po rozvodu

Changes in paternal role after devorce
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku naplňování otcovské role v časovém horizontu do pěti let od rozvodu manželství. Teoretická část práce je rozvržena do tří kapitol, kdy první z nich pojednává o otcovství, o jeho historii a současnosti, o vytváření mužské identity a jsou zde uvedeny též základní otcovské styly. Druhá kapitola se věnuje rozvodu manželství, jeho historii, současným možnostem …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the issue of fulfilling the father´s role in the time frame of five years after devorce. The theoretical part of the thesis is divided into three chapters, when the first one deals with paternity, its history and present, the creation of male identity and there are also mentioned basic parental styles. The second chapter is devoted to the divorce, its history, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Julius Sekera, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KASPER, Renáta. Proměny otcovské role po rozvodu. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta