Theses 

Simulátor vstupů a výstupů řídicího systému technikou Hardware in the Loop – Vladimír Dědek

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Vladimír Dědek

Master's thesis

Simulátor vstupů a výstupů řídicího systému technikou Hardware in the Loop

Hardware in the Loop Simulator of Inputs and Outputs of Control System

Abstract: Tato diplomová práce popisuje postup při vývoji nástroje pro simulaci vstupů a výstupů regulované soustavy. Simulátor pracuje na principu simulační metody Hardware in the Loop, tedy na stejné platformě, jako řídicí systém. Je to aplikace, která je schopna v reálném čase reagovat na požadavky řídicího systému a současně vysílat patřičné výstupní signály, které jsou vstupy pro řídicí systém. Simulačním výpočtem lze napomoci vylepšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu jednotky. Softwarový model pro simulaci jednotlivých prvků regulované soustavy je napsán v jazyce STEP7, kterým se programují programovatelné automaty. Simulační nástroj je parametrizován a ovládán prostřednictvím vizualizace vytvořené v programu Promotic.

Abstract: This master‘s thesis describes the process of developing tools to simulate the inputs and outputs of the controlled system. The simulator operates on the principle of simulation method Hardware in the Loop, therefore, on the same platform as the control system. It is an application that is capable of real-time to respond to the requirements of the control system and simultaneously transmit the appropriate output signals which are input to the control system. With simulated calculation is possible to improve the safety and reliability of the unit. A software model to simulate the individual elements of the controlled system is written in STEP7, which are programmed programmable logic controllers. Simulation tool is parameterized and operated via the visualization created in Promotic.

Keywords: Simulace, Programovatelný automat, Vizualizace, HIL, Automatizace

Keywords: Simulation, Programmable logic controller, Visualization, HIL, Automation

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2013
  • Supervisor: Štěpán Ožana
  • Reader: Zdeněk Slanina

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Go to top | Current date and time: 20/2/2019 07:15, Week 8 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz