Theses 

Aspekty českého sekundárního trhu s uměním 19. století – Bc. et Bc. Lucie Česká

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. et Bc. Lucie Česká

Diplomová práce

Aspekty českého sekundárního trhu s uměním 19. století

Aspects of the Czech Secondary market of 19th Century Art

Anotace: Předkládaná diplomová práce pojednává o problematice sekundárního trhu s uměním v prostředí České republiky s přihlédnutím k jeho místním specifikům. Tato specifika jsou následně aplikována na jeden z jeho segmentů, konkrétně na zástupce tvorby 19. století. Práce je rozdělena do tří částí, které čtenáře systematicky seznamují s tématem od nejobecnějších principů až ke konkrétním případům, na nichž jsou obecná stanoviska vysvětlena. V první části práce je představen vývoj českého trhu s uměním, který byl ovlivněn dlouhodobou totalitou v našem prostředí. Z detailnějšího zkoumání vyplývá, že ač pomalu, trh s uměním se v České republice postupně kultivuje a přibližuje se tak standardu západních zemí. V rámci práce je upozorněno i na problémy, které v Čechách na trhu převládají. Jsou jimi například nedostatečná legislativní úprava, svérázné postupy při zvyšování cen u jednotlivých uměleckých děl či nedostatečný zájem odborníků vzdělávat širší veřejnost, a tedy potenciální sběratele a investory. Diplomová práce je zakončena dvěma případovými studiemi, které mají přiblížit fungování českého trhu s uměním v takzvaném středním proudu. Oba představení autoři jsou ukázkovými příklady toho, jak se trh může chovat nepředvídatelně a že ne vždy záleží pouze na kvalitní nabídce.

Abstract: The diploma thesis deals with the issue of the art market in the Czech Republic, taking into account its local specifics. These specifics are then applied to one of its segments, specifically to the production representative 19th century. The thesis is divided into three parts, which systematically familiarize themselves with the issues from the most general principles to the specific cases on which the general points are explained. The first part of the thesis presents the development of the Czech art market, which has been influenced by the long-term totality. The more detailed research shows that the art market in the Czech Republic slowly cultivates and approaches the standard of Western countries. The thesis also draws attention to the problems prevailing in the Czech Republic. These include, for example, insufficient legislative arrangements, special procedures for raising prices for individual works of art, or insufficient interest of professionals to educate the wider public and therefore potential collectors and investors. The diploma thesis is completed by two case studies aimed at bringing the functioning of the Czech art market into a so-called middlestream. Both are examples of how the market can behave unpredictably and that it is not always up to the quality of the offer.

Klíčová slova: trh s uměním, umělecký obchod, historie trhu s uměním, Česká republika, aukční síň, aukce, aukční rekord, segment trhu s uměním, umění 19. století, figurální malba, krajinomalba, Ota Bubeníček, Eugen Jettel, případová studie, regionální specifika, art market, history of the art market, Czech Republic, auctions, art market segment, 19th century art, figural painting, landscape painting, case study, regional specifics

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Robert Janás, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 11:13, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz