Mgr. Kateřina Štosová

Diplomová práce

Vliv rizikových faktorů na nespokojenost s tělem u adolescentních dívek: souvislost s poruchami příjmu potravy

The Influence of Risk Facotors on Body Image Dissatisfaction in Czech Adolescent Girls: Relation to Eating Disorders
Anotace:
Výzkumným cílem diplomové práce bylo ověřit vliv jednotlivých rizikových faktorů na vznik nespokojenosti s tělem a zjistit další vztahy mezi nespokojeností s tělem, adekvátností body image a patologickými jídelními postoji. Teoretická část práce je věnována obecnému vymezení klíčových pojmů a shrnutí teoretických východisek výzkumu. V empirické části je podrobně popsán postup výzkumu a použité metody …více
Abstract:
The aim of this thesis was to prove the influence of the risk factors on the uprise of body image dissatisfaction and to find out other relations between the body image dissatisfaction, body image adequacy and eating disorders. The theoretical part of this thesis deals with the general definitions of keywords and the summary of theoretical bases for our research. In the empirical part of this study …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marek Blatný, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie