Theses 

Technologie výstavby monolitické skeletové konstrukce zadaného objektu. – Petr Spandel

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Provádění staveb

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
Všechny práce

Petr Spandel

Diplomová práce

Technologie výstavby monolitické skeletové konstrukce zadaného objektu.

The construction technology of skeleton monolithic construction.

Anotace: Diplomová práce „ Technologie výstavby monolitické skeletové konstrukce zadaného objektu“ se zabývá návrhem stavby a následným vypracováním technologického postupu. Cílem této práce je vypracování projektové dokumentace v zadaném rozsahu pro provedení stavby a následné zpracování technologického postupu pro nosnou konstrukci objektu (železobetonový monolitický skelet). Rozvody technického zařízení budovy jsou řešeny pouze schématicky. Podrobné řešení technického zařízení budovy není součástí této práce. V návaznosti na technologický postup jsou vypracovány položkový rozpočet a řádkový harmonogram (pouze pro nosnou konstrukci bloku A). Stavba je provedena tak, aby vyhovovala současné platné legislativě a normám. Vybrané konstrukční detaily byly posouzeny tepelně- technickým výpočtem.

Abstract: Master thesis „Construction technology of monolithic concrete frame structure“ deals with structure design of a building and subsequent elaboration of a technological process. Aim of the thesis is a construction documentation in given range followed by developing a technology of construction process for load bearing structure (monolithic reinforced concrete frame). Building services systems have been designed only in schemes. Detailed solution of building services systems is not a part of this thesis. Based on the technology procedure a budget and a bar-chart schedule (for load bearing structure only) are compiled. Building is designed in order to meet current legislation and building standards. Selected construction details have been considered by thermal calculation.

Klíčová slova: polyfunkční bytový dům, projektová dokumentace, technická zpráva, staveniště, výstavba, stavebnictví

Keywords: polyfunctional apartment house, project documentation, technical report, construction site, development, civil engineering

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2013
  • Vedoucí: Jiří Teslík
  • Oponent: Vladislav Varmuža

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 05:53, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz