Vít Fukala

Bakalářská práce

Význam a využití zprávy o chemické bezpečnosti

Importance and Utilization of Chemical Safety Report
Anotace:
Práce se věnuje registrační dokumentaci nutné pro bezpečné nakládání s chemickými látkami a přípravky v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady č. 1907/2006 (nařízení REACH) a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 (nařízení CLP). Hlavní pozornost je věnována posouzení chemické bezpečnosti a následnému zpracování zprávy o chemické bezpečnosti pro zvolenou látku - aceton. Součástí …více
Abstract:
The thesis deals with the dossier required for safe handling with chemicals in accordance with the European Parliament and Council Regulation No. 1907/2006 (REACH regulation) and the European Parliament and Council Regulation No 1272/2008 (CLP regulation). The main attention is paid to the chemical safety assessment and subsequent processing of the chemical safety report on the selected substance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: Ivana Bartlová
  • Oponent: Světla Fišerová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava