Vít Fukala

Bachelor's thesis

Význam a využití zprávy o chemické bezpečnosti

Importance and Utilization of Chemical Safety Report
Abstract:
Práce se věnuje registrační dokumentaci nutné pro bezpečné nakládání s chemickými látkami a přípravky v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady č. 1907/2006 (nařízení REACH) a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 (nařízení CLP). Hlavní pozornost je věnována posouzení chemické bezpečnosti a následnému zpracování zprávy o chemické bezpečnosti pro zvolenou látku - aceton. Součástí …more
Abstract:
The thesis deals with the dossier required for safe handling with chemicals in accordance with the European Parliament and Council Regulation No. 1907/2006 (REACH regulation) and the European Parliament and Council Regulation No 1272/2008 (CLP regulation). The main attention is paid to the chemical safety assessment and subsequent processing of the chemical safety report on the selected substance …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2011
  • Supervisor: Ivana Bartlová
  • Reader: Světla Fišerová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava