Pavel Bernat

Diplomová práce

Modelování a simulace dopravy s využitím specializovaných nástrojů

Traffic Modeling and Simulation Based on Specialized Tools
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o problematice modelování a simulace dopravy, popisuje matematické modely a algoritmy které jsou používány v softwarových produktech zabývající se touto problematikou. Také popisuje základní softwarová řešení pro modelování simulaci dopravy. Rovněž obsahuje návod jako pomocí softwaru VISUM vytvořit model dopravního zatížení, v elektronické příloze je přiložen projekt …více
Abstract:
This thesis deals with the problems of modeling and simulation of transport describes the mathematical models and algorithms that are used in software products dealing with this issue. It also describes basic software solutions for modeling transport simulation. It also provides guidance as to create the software VISUM model traffic load in the electronic annex is attached project Poruba district of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Michal Radecký
  • Oponent: Jan Martinovič

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava