Miroslav Pechoušek

Bakalářská práce

Vrtání studen rotačně příklepovou technologií

Drilling wells by rotary hammer technology
Anotace:
Tato práce je zaměřena na zřizování a konstrukční provedení vrtané studny pro jímání vody vhodnou technologií. Seznamujeme s potřebnými legislativními postupy potřebnými k samotnému hloubení studny. Dále navrhuje provedení vlastní konstrukce vrtu a zvolení vhodné vrtné technologie.
Abstract:
This work is focused on the creation and design of the drilled wells for water abstraction appropriate technology. Getting familiar with the necessary legislative procedures necessary to the actual digging wells. Furthermore, we propose to design our own design and choosing suitable borehole drilling technology.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Josef Chovanec
  • Oponent: Josef Karvánek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hornictví / Hornické inženýrství