Ondřej Brodzki

Master's thesis

Stanovení součinitele relaxace beta- metody pro modelování tunelů

Evaluation of the Relaxation Coefficient of Beta- Method for the Modelling of Tunnels
Anotácia:
Diplomová práce pojednává o součiniteli relaxace (β-součiniteli) vycházejícího z metody redukce napětí (tzv. β-metody) pro deformační odezvu prostorového systému „ostění-hornina“ na základě rovinného matematického modelu. Konkrétně je diplomová práce zaměřena na vyhodnocení průběhu svislých posunů stropu v podélné ose tunelu. V práci je popsána problematika deformací při ražení podzemních děl, tvorba …viac
Abstract:
The thesis discusses about a relaxation coefficient (β-coefficient) which come out from load reduction method (known as a β-method) for a deformation feedback spatial systems „support-rock“ on the basis of 2D plane-strain model. The thesis is especially focused on an evaluation of longitudinal displacement profile of ceiling in the tunnel. In this paper work are described problems of deformation during …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 1. 2017
  • Vedúci: Eva Hrubešová
  • Oponent: Věroslav Hrubý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava