Michaela Hlaváčová

Master's thesis

Zhodnocení úrovně angažovanosti zaměstnanců ve vybrané společnosti

Evaluation of Employee Engagement Level in a Selected Company
Abstract:
Diplomová práce se zabývá tématem angažovanosti v organizačním kontextu. Teoretická část zahrnuje teoretická východiska angažovanosti zaměstnanců. Cílem diplomové práce je zhodnocení úrovně angažovanosti zaměstnanců vybrané společnosti. Na základě zjištěných výsledků budou předloženy návrhy a doporučení vedoucí k zvýšení úrovně angažovanosti zaměstnanců této společnosti.
Abstract:
In the thesis is analyzed an engagement in organizational context. The theoretical part deals reasons of employee engagement. The aim of the thesis is the evalution of employee engagement level in selected company. On the basis of findings will be introduced recommendations to improve the level of the employee engagement in this company.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2018
  • Supervisor: Petra Horváthová
  • Reader: Lenka Juříčková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava