Mgr. Jan Viktorin

Rigorózní práce

Činnost pracovníků školního poradenského pracoviště v inkluzivním prostředí škol hlavního vzdělávacího proudu

The activity of workers of the school counselling workplace in inclusive environment of mainstream schools
Anotace:
Rigorózní práce a výzkumný projekt se zabývají analýzou činnosti jednotlivých pracovníků školního poradenského pracoviště ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Jedním z důležitých úkolů pracovníků školního poradenského pracoviště je rovněž sledování klimatu třídních kolektivů v inkluzivním prostředí školy. Teoretická část rigorózní práce je rozčleněna do tří kapitol. V první kapitole je charakterizován …více
Abstract:
The Rigorous thesis and research project deal with the analysis of the activity of individual workers of the school counselling workplace in mainstream schools. One of important tasks of workers of the school counselling workplace is also monitoring of climate of class groups in an inclusive school environment. The theoretical part of the rigorous thesis is divided into three chapters. In the first …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 4. 2017
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta