Theses 

Návrh stacionárních a mobilních technických prostředků pro ochranu produktovodů – Michal Paszanda

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Master programme / field:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku

Michal Paszanda

Master's thesis

Návrh stacionárních a mobilních technických prostředků pro ochranu produktovodů

Design of stacionary and mobile technical means to protect pipelines

Abstract: Paszanda, M.: Návrh stacionárních a mobilních prostředků pro ochranu produktovodů. Diplomová práce, Ostrava VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2013. Předkládaná diplomová práce se zabývá ochranou produktovodů. V její první části je shrnuta problematika národní i evropské kritické infrastruktury, jsou zde popsány důležité produktovody na území České republiky i států Evropské unie, a způsob jejich současného zabezpečení. Následuje přehled hrozeb negativně ovlivňujících tok surovin a energií. Prostřednictvím následujících analýz rizik provedených výpočtovými a grafickými metodami byla identifikována rizika, která je pro jejich charakter a závažnost nutno eliminovat pomocí vhodných opatření. Závěr práce představuje možná variantní řešení zabezpečení, vedoucí k eliminaci nežádoucích rizik, při současném zohlednění ekonomické a technologické náročnosti jednotlivých variant.

Abstract: Paszanda, M: Suggestion of stationary and mobile devices for the protection of pipelines. Thesis, Ostrava VŠB – TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2013. This thesis deals with protection of pipelines. The first part summarizes the issue of national and European critical infrastructure, it describes important pipelines in the Czech Republic and the European Union, and their current security. The following is the summary of threats negatively affecting the flow of raw materials and energy. Through risk analysis carried out by calculation and graphical methods have been identified risks which, because of their character and seriousness, are necessary to be eliminated with suitable measures. The conclusion presents possible alternative security solutions leading to elimination of unwanted risks, taking into account economic and technological demands of the individual variants.

Keywords: produktovody, kritická infrastruktura, Evropská unie.

Keywords: pipelines, critical infrastructure, The European Union.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2013
  • Supervisor: Libor Kutěj
  • Reader: Libor Foldyna

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Go to top | Current date and time: 20/3/2019 10:44, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz