Petr Kopec

Disertační práce

Inovace a vývoj periferních zařízení robotů a manipulátorů pro aplikace v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatel a záchranných systémů

Innovation and Development of the Peripheral Device for Robots and Manipulators for Applications in the Field of Safety and Protection of Residents and Rescue System
Anotace:
Předkládaná disertační práce je zaměřená na inovaci a vývoj všesměrových kol s cílem splnit definované limitní parametry určující komfort odvalování s následnou možností implementace do transportních prostředků, využívaných k přepravě osob v rámci nemocnic a obdobných institucí. Cílem vývoje je sestavit flexibilní nástroj v podobě metodiky předběžného návrhu rozměrových parametrů všesměrového kola …více
Abstract:
The presented dissertation focuses on innovation and development in omnidirectional wheels with the aim to meet the defined limit parameters concerning the rolling comfort with the subsequent options for implementing in equipment used for transporting persons in hospitals and similar institutions. The aim of the development is to create a flexible tool in the form of a preliminary design methodology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2017
  • Vedoucí: Jiří Skařupa
  • Oponent: Radek Knoflíček, Zdeněk Konečný, Petr Čermák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Doktorský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Robotika

Práce na příbuzné téma