Lenka Vojtasíková

Diplomová práce

Měření a vyhodnocení pohybů a deformací kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné II - Doly a kostela Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Orlové

Measuring and Appraisal of Shifts and Deformations of the Church of St. Peter of Alcantara in Karviná II - Doly and of the Silesian Evangelical Church of the Augsburg Confession in Orlová
Anotace:
Diplomová práce se zabývá pozorováním pohybů a deformací kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné II Doly a kostela Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Orlové. Tato práce se věnuje problematice vlivu poddolování na objekty, vhodným metodám měření v poklesové kotlině např. nivelace, měření vodorovných a svislých pohybů, měření svislosti pro následné vypočtení naklonění výše zmíněných objektů …více
Abstract:
This diploma thesis deals with observation of movements and deformations of the Church of St. Petra z Alkantary in Karviná II Doly and the Church of the Selesian Evangelical Church of the Augsburk Confession in Orlová. This work is focus on knowledge about the effects of mining on the objects, the appropriate measurement techniques in basin subsidence as leveling, measuring horizontal and vertical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2013
  • Vedoucí: Václav Mikulenka
  • Oponent: Ivo Černý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie