Tomáš Baránek

Bachelor's thesis

Návrh projektu využití odpadní biomasy zemědělské farmy prostřednictvím kogenerace (kombinovaná výroba elektrické energie a tepla).

A Proposal on Utilization of Agricultural Farm Biomass in a Co-generation Unit
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití bioplynu vzniklého zpracováním odpadní biomasy zemědělské farmy na elektrickou energii a tepla prostřednictvím kogenerace. Provedl jsem výpočet parametru spalovací turbíny a navrhl jsem příslušnou jednotku. Ve druhé variantě jsem navrhl využití prostřednictvím kogenerační jednotky se spalovacím motorem. Provedl jsem výpočet výměníku tepla. Součástí mé bakalářské …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with possibilities of utilization of biogas formed by processing of agricultural waste biomass to electricity and heat via cogeneration. I've made the calculation of parameters of combustion turbines and designed the appropriate unit. In the second scenario I designed the utilization through the cogeneration unit with a combustion engine. I performed the calculation of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2010

Thesis defence

  • Supervisor: Ladislav Kysela
  • Reader: Marek Tabašek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava