Bc. Petr VESELÝ

Diplomová práce

Analýza rizik a havarijní plánování v podniku Barum Continental spol. s.r.o.

Risk Analysis and Emergency Planning in Barum Continental spol. s.r.o. \nl{}
Anotace:
Diplomová práce se zabývá legislativními požadavky na analýzy rizik v průmyslových podnicích, zpracovává jejich metody. Jako podporu analýz a havarijních plánů zpracovává přehled metod na modelování dopadů havárií. Na praktickém případě aplikuje vybrané analýzy s podporu modelu dopadů rozsáhlého požáru ve skladu pneumatik pomocí software Terex.
Abstract:
This thesis deals with the legislative requirements for risk analysis in industry, processes their methods. As a supporting of analysis and emergency plan dealing out an overview of methods to model the impact of accidents. The practical part applying the selected analysis model to support large-scale effects of fire in the tire store software by Terex.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2011
Identifikátor: 20457

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Erik Král

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VESELÝ, Petr. Analýza rizik a havarijní plánování v podniku Barum Continental spol. s.r.o.. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe