Bc. Katarína Bamburová

Master's thesis

Komparácia vývoja dane z príjmov fyzických osôb na Slovensku a v Čechách

Comparison of the development of tax on personal income in Slovakia and the Czech Republic
Abstract:
This diploma thesis deals with the development of the comparison of the tax on personal income in the Slovak and the Czech Republic. Fiscal government politics and necessity to accomplish the state budget's income section directly influences taxpayer's tax burden by monetary payment, which levy into the state budget through income tax. The first chapter of my thesis is focused on development of income …more
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá komparáciou vývoja dane z príjmov fyzických osôb na Slovensku a v Čechách. Fiškálna politika vlády a potreba naplnenia príjmovej časti štátneho rozpočtu, priamo vplýva na daňové zaťaženie daňovníkov prostredníctvom peňažných platieb, ktoré odvádzajú do štátneho rozpočtu prostredníctvom dane z príjmov. Prvá kapitola diplomovej práce je zameraná na vývoj dane z príjmu a na …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2015
  • Supervisor: prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.
  • Reader: Ing. Vladimír Šagát, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK