Radovan Rutka

Bakalářská práce

Ukazatele finanční analýzy výrobního podniku

Financial Analysis Indicators of the Production Enterprise
Anotace:
Bakalářská práce Ukazatele finanční analýzy výrobního podniku se věnuje problematice poměrových ukazatelů finanční analýzy. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část je věnována popisu současných metod provádění finanční analýzy. Druhá část práce se věnuje specifikaci konkrétních poměrových ukazatelů. Závěrečná část práce je zaměřena na samotné zhodnocení možností a omezení využití vybraných …více
Abstract:
Bachelor thesis entitled Indicators of Financial Analysis Production Company deals with the issue of financial analysis ratios. The work is divided into main three parts. The first part forms a description of current methods of financial analysis. The second part is devoted to a specification of particular financial ratios. The last part is focused on assessment of the possibilities and the limitations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Josef Kutáč
  • Oponent: Petr Besta

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava