Bohdana Šimáčková

Bakalářská práce

Biodostupnost rizikových kovů na odvalu Ema

Bioavailability of Hazardous Metals at the Ema Dump
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku biodostupnosti vybraných rizikových kovů v lokalitě odvalu důlní hlušiny Ema, který se nachází v Ostravsko-karvinském revíru. Sledovanými rizikovými kovy byl nikl, železo, kobalt, mangan a zinek. Koncentrace jednotlivých kovů ve vzorcích půdy z dané oblasti byla stanovována sekvenční extrakční analýzou BCR.
Abstract:
This thesis is focused on the issue of bioavailability of selected hazardous metals at the Ema dump, which is located in Ostrava-Karviná district. The monitored hazardous metals were nickel, iron, cobalt, manganese and zinc. The concentration of individual metals in soil samples from the selected area was determined by sequence extraction analysis BCR.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedoucí: Eva Pertile
  • Oponent: Petra Tkáčová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava