Izabela Šudrychová

Bakalářská práce

Zvedací zařízení u Hasičského záchranného sboru České republiky

Lifting Equipment of the Fire Rescue Service of the Czech Republic
Anotace:
Předmětem práce je zhodnocení oblastí nasazení zvedacích zařízení u jednotek HZS ČR při mimořádných událostech. Jsou porovnávány kraje Jihomoravský a Moravskoslezský. V úvodu je proveden rozbor statistiky mimořádných událostí z pohledu nasazení zvedacích zařízení a popis zvedacích prostředků u jednotek HZS ČR ve sledovaných krajích. Následně je vyhodnocováno provozní využití sledovaných zvedacích prostředků …více
Abstract:
The subject of the thesis is to evaluate the areas of deployment of lifting equipment for Fire Rescue Service of the Czech Republic units in emergencies. There is a comparison of the Moravian-Silesian Region and the South Moravian Region. The introduction is an analysis of the statistics of incidents in terms of deployment of lifting equipment and lifting equipment description at Fire Rescue Service …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: Ladislav Jánošík
  • Oponent: Bohuslav Ježek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu