Theses 

Informační technologie a informační systémy v krizovém řízení – Bc. Petr BARAN

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost

Bc. Petr BARAN

Diplomová práce

Informační technologie a informační systémy v krizovém řízení

Information technology and information systems in crisis management

Anotace: Činnosti spojené s havarijní a krizovou připraveností a s řešením mimořádných a krizových situací si nelze představit bez využití informačních systémů. O jaké informační systémy by se mělo jednat, resp. jaké požadavky by na ně měly být kladeny, je předmětem diskuse odborníků v bezpečnostní komunitě již několik let. Na straně jedné platí ustanovení příslušné legislativy, na straně druhé existují představy jednotlivých resortů, či dalších orgánů veřejné správy, o jeho naplnění. Jsou známá i obdobná řešení v zahraničí. Problematiku informačních systémů krizového řízení řeší zejména krizový zákon, který uvádí, že orgány krizového řízení při plánování krizových opatření a při řešení krizových situací využívají informační systémy krizového řízení. Dále je stanoveno, že zaváděné a užívané informační systémy krizového řízení musí splňovat standardy informačních systémů veřejné správy a pravidla přenosu informací nadřízeným, podřízeným a spolupracujícím orgánům krizového řízení, technického a programového přizpůsobení pro činnost v obtížných podmínkách. Potřeba existence informačního systému pro podporu krizového řízení je zmíněna rovněž např. v souvislosti problémy, které byly identifikovány v průběhu řešení krizové situace vzniklé v důsledku rozsáhlých povodní v srpnu 2002, kde se upozorňuje na chybějící jednotný informační systém krizového řízení. Tato potřeba byla projednána na zasedání Vlády ČR v dubnu 2003, přičemž bylo uloženo příslušným ministrům předložit návrh dalšího postupu. O jaké informační systémy a informační technologie se jedná, jakým způsobem jsou budovány, využívány a jak jsou hodnoceny z hlediska jejich uživatelů jsem se pokusil nastínit ve své diplomové práci

Abstract: Actions connected with breakdown and critical readiness and with solving extraordinary and critical situations cannot do without using information systems. It has been a matter of discussion among the security experts for several years what kind of information systems should be used or respectively what kind of demands they should fulfill. On one hand they should respect legislative regulations, on the other hand there are visions of individual resorts or other public authorities concerning their fulfilling. Similar solutions are known abroad, too. The problems of critical control information systems is solved in the Act on Crisis which says that critical control authorities shall use critical control information systems while planning critical arrangements. It also says that both newly introduced and already used critical control information systems shall meet the standards of the information systems of the public authorities and the rules of transferring informaton to the superior, subordinate and cooperative bodies of critical control, and also the standards of technical and programmatic compatibility for actions in extreme conditions. The need of information system supporting critical control is also e.g. in connection with problems identified in the course of critical situations as a result of vast floods in August 2002 with stress on the absence of an integral critical control information system. This need was discussed at the session of the Czech Government in April 2003 when the responsible ministers were assigned to submit a design of further process. In my graduation thesis I tried to outline what kind os information systems and technologies are in question, how they are built, used and evaluated from their users' point of view.

Klíčová slova: Civilní nouzová připravenost, Elektronický portál územních samospráv, Informační systémy krizového řízení, Informační systém pro plánování civilních zdrojů, Geografický informační systém, Hasičský záchranný sbor, Krizové řízení, Ministerstvo vnitra, Modulové řešení, Ochrana obyvatelstva, Řešení mimořádných událostí, Systém varování a vyrozuměni, Úložiště dat

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2011
  • Zveřejnit od: 18. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Hruška

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 18. 08. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 8. 2011 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

BARAN, Petr. Informační technologie a informační systémy v krizovém řízení. Č. Bud., 2011. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 00:51, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz