Vítězslav Švec

Bachelor's thesis

Alternativní paliva v automobilech

The Automobiles with Alternative Fuels
Abstract:
Práce se zabývá alternativními palivy a srovnává je s palivy klasickými jako je benzin a motorová nafta. Popisuje historii paliv a motorů od nich odvozených. Cílem práce je porovnání investičních a provozních nákladů vybraných alternativních paliv s palivy klasickými. Jsou zde uvedeny výhody a nevýhody jednotlivých paliv. V první části práce jsou popsány jednotlivá paliva a ve druhé pak následné porovnání …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with alternative fuels and compares them with fossil fuels such as petrol and oil. There is also history of fuels and related engines. The main aim of the thesis is to draw a comparison between investment and running costs of some alternative fuels and fossil fuels. There are advantages and disadvantages of particular fuels. One part of thesis describes particular fuels …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2009

Thesis defence

  • Supervisor: Igor Černý
  • Reader: Ladislav Havlina

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bachelor programme / field:
Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin