Pavel Šuška

Diplomová práce

Hodnocení expozic elektromagnetického záření v kampusové síti 4G-5G

Assessment of Exposure to Electromagnetic Radiation from "Campus Network 4G-5G"
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na posouzení rizik elektromagnetického záření pocházejícího z kampusové sítě VŠB-TUO 4G / 5G. Součástí práce je rešerše současných poznatků o účincích elektromagnetického záření na člověka, legislativní a doporučené limity expozic v ČR a ve světě. Výstupem práce je analýza a hodnocení rizik vyplývající z expozic neionizujícímu záření kampusové sítě 4G / 5G za pomocí terénního …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the assessment of the risks of electromagnetic radiation originating from the campus network VŠB-TUO 4G / 5G. Part of the work is a search of current knowledge about the effects of electromagnetic radiation on humans, legislative and recommended exposure limits in the Czech Republic and in the world. The output of the work is the analysis and evaluation of risks resulting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2021
  • Vedoucí: Vendula Laciok
  • Oponent: Milan Oravec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava