Zdeněk Rotrekl

Diplomová práce

Tribotechnická diagnostika procesních kapalin mísitelných s vodou

Tribotechnical Diagnostic of Processional Liquids Miscible with Water
Anotace:
Diplomová práce se zabývá technickou diagnostikou procesních kapalin mísitelných s vodou. V úvodní části je popsán proces obrábění, a jaká procesní média jsou vhodná pro třískové obrábění. Dále jsou popsány vhodné tribologické zkoušky pro sledování kvality procesních médii. V praktické části diplomové práce jsou zpracována měření, která byla prováděna na třech strojích se stejnými provozními podmínkami …více
Abstract:
Diploma project deal with technical diagnostic of procesional liquids miscible with watter. In preliminary parts is described suit cutting, and which a proccesional media are proper for cutting operation. Hereafter are described proper tribotechnical tests for observation quality of procedural media. In pracitcal part of diploma project are processed metering, which was provided on three machines with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ladislav Hrabec
  • Oponent: Petr Dobeš

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství