Nikola Zajíčková

Diplomová práce

Hodnocení kvality vody vodního toku Petrůvka

Evaluation of water quality in watercourse Petrůvka
Anotace:
Jeden z hlavních cílů všech států Evropské unie je dosažení dobrého stavu povrchových vod. Jakost povrchových vod a znečištění krajiny v okolí vodního toku způsobují antropogenní vlivy. Proto je nezbytné monitorovat jednotlivé parametry v povrchových vodách. Tato diplomová práce se věnuje monitoringu jednotlivých ukazatelů a jejich vyhodnocení ve vodním toku Petrůvka. Řeka Petrůvka pramení v Polsku …více
Abstract:
One of the main objectives of all European Union states is to achieve good surface water status. Surface water quality and landscape pollution around the watercourse cause anthropogenic effects. Therefore, it is necessary to monitor individual parameters in surface waters. This thesis deals with monitoring of individual indicators and their evaluation in the Petrůvka watercourse. The river Petrůvka …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedoucí: Petra Malíková
  • Oponent: Martin Skalička

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava