David Onderka

Diplomová práce

Koncepční návrh kogenerační jednotky pro doplnění tepelného zdroje s akumulací tepla

Conceptual Design of Cogeneration Units to Supplement the Heat Source with the Accumulation of Heat
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem doplnění tepelného zdroje, kotelny s horkovodními kotli 110/70 °C, vhodnou kogenerační jednotkou. V teoretické části jsou popsány pojmy elektrická a tepelná energie a co znamená kogenerace. Také jsou zde popsány různé druhy kogeneračních jednotek a jejich možné použití. V praktické části je provedeno vyhodnocení současného stavu v nejmenovaném průmyslovém podniku na …více
Abstract:
The master thesis deals with the proposal supplement the heat source, boiler room with hot water boilers 110/70 °C, suitable cegeneration unit. The theoterical part describes the concepts of electrical and thermal energy and what is meant by cogeneration, Also described are various types of cogeneration units and their possible use. In the practical part, the current state of the unnamed industrial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Jiří Míka
  • Oponent: Mário Balco

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava