Milan Komárek

Master's thesis

Porovnání těžby a zpracování bloků kamene pro HKV a UKV v provincii Yunnan v Číně a ČR

Comparison of extraction and processing of stone blocks for HCT and UHF in the province of Yunnan in China and the Czech Republic
Abstract:
V předložené diplomové práci je popsáno porovnání těžby a zpracování bloků kamene pro HKV a UKV v provincii Yunnan v Číně a v ČR. První část této práce popisuje těžbu a zpracování pískovcových bloků kamene v České Republice, v lomu Podhorní Újezd, který je významným producentem pískovcových bloků. V další části této práce popisuji současné metody těžby a zpracování bloků kamene výhradně používané v …more
Abstract:
In thepresent thesis is described comparing the extraction and processing of stone blocks for HKV and UHF in the province of Yunnan in China and the Czech Republic. The first part of this paper describes the extraction and processing of sandstone blocks of stone in the Czech Republic, in thequarry Podhorní Újezd, whichis a major producer of sandstone blocks. In then extsection of this paper describes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2013
  • Supervisor: Milan Mikoláš
  • Reader: Pavel Barták

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Master programme / field:
Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin