Radek Bican

Bakalářská práce

Návrh na rozšíření dobývacího prostoru pískovny Vrábče

Proposition for the mining area expansion of the Vrábče sand quarry
Anotace:
V předložené bakalářské práci zpracovávám návrh na další rozšíření dobývacího prostoru pískovny Vrábče, která se nachází v Jihočeském kraji. V úvodu popisuji krátce historii těžby ložiska. V prvním bodě uvádím geologickou a hydrogeologickou charakteristiku ložiska a množství zásob na ložisku. Dále také charakteristiku stávající technologie těžby a dopravu, kde uvádím způsob dobývání, technologie mokrého …více
Abstract:
In the submitted Bachelor thesis I prepare a draft for furher expansion of sandpit Vrábče mining area, located in Southern Bohemia. The mining history of the deposit is briefly descibed in the ntroduction of theses. In the first section I mention geological and hydrogeological characteristics of the deposit and the amount of reserves. I describe characteristics of existing mining technology and transportation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: Milan Mikoláš
  • Oponent: Miroslav Bartuška

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava