Theses 

Alikvotní zpěv v kontextu hudby na přelomu 20. a 21. století – Mgr. Anna NEUWIRTHOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Mgr. Anna NEUWIRTHOVÁ

Doctoral thesis

Alikvotní zpěv v kontextu hudby na přelomu 20. a 21. století

Overtone Singing in the Context of Music at the Turn of 20. and 21. Century

Abstract: Cílem disertační práce je deskripce alikvotní vokální techniky a její uvedení do kontextu hudby na přelomu 20. a 21. století se zaměřením na hudebně-pedagogické aspekty alikvotního zpěvu. Východiskem disertační práce byl aktivní zájem autorky o alikvotní zpěv, novost tématu a jeho vztah k dalším vědním oborům, ale i nedostatečná obecná informovanost. Nedostatek publikovaných informací k alikvotnímu zpěvu vedly především k využívání zahraniční literatury a zdrojů se zapojením vlastních zkušeností. Alikvotní zpěv doposud nebyl v centru odborného zájmu. Tato práce je prvním uceleným výzkumem alikvotního zpěvu v České republice. Z metod teoretického výzkumu je v práci aplikována především historickosrovnávací metoda, včetně analyticko-syntetických postupů potřebných k dosažení potřebných poznatků a dedukcí v průběhu celé práce. Do použitých metod empirického zkoumání (výzkumná část práce) patří především metoda observační (pozorování), introspekce, interview, experiment, dotazník (anketa) a sémantický diferenciál. V práci je definován pojem alikvotní zpěv na základě jeho hudebně-akustického principu a jeho vztah k hrdelnímu zpěvu. Jsou představeny tónové možnosti alikvotního zpěvu. Z pohledu hudebně-historiografického je alikvotní zpěv rozdělen podle původu na Východní a Západní alikvotní zpěv, práce je orientována na jeho Západní podobu. Vývojová linie je doplněna o pět základních technik alikvotního zpěvu. Aktuální hudební kontext alikvotního zpěvu úzce souvisí s hudbou New Age. Vybraná diskografie charakterizuje nejčastější využití alikvotního zpěvu v oblasti artificiální a nonartificiální hudby. Při vytváření práce bylo použito moderního software Overtone Analyzer. Práce analyzuje aplikační vyústění Overtone Analyzeru pro oblast alikvotního zpěvu a navrhuje jeho využití také při studiu hry na hudební nástroje. Nedílnou součástí znějící hudby je její grafická transkripce. Práce navrhuje dvojí způsob záznamu alikvotní melodie pomocí číslic a pomocí not. Zbývající část práce je zaměřena na odborné hodnocení poznatků o alikvotním zpěvu, jeho pedagogické aspekty a zpětnou vazbu realizovanou dotazníkem a jeho vyhodnocením ve výzkumné části práce. Závěry dizertační práce mají dvojí podobu. V jedné shrnují aktuální zakotvení alikvotního zpěvu v hudební, duchovní a terapeutické oblasti a pojmenovává jeho přínos hudbě Západní oblasti. Ve druhé navrhují praktické vyústění alikvotního zpěvu do hudební pedagogiky, etnomuzikologie, hudební akustiky, hudební psychologie a muzikoterapie. Součástí disertační práce je přiložené CD s ukázkami alikvotního zpěvu

Abstract: In my dissertation thesis I aimed to describe harmonic vocal technique and include it in context of music at the turn of 20th and 21st century mainly focusing on musical and pedagogical aspects of overtone singing. The starting point of this thesis was authoress´s active interest in overtone singing, novelty of the topic, relationship to other disciplines, and moreover inadequate general awareness. Lack of overtone singing published studies led into using foreign literature and sources as well as authoress´s personal experiences. Overtone singing has not been of interest of scientific research yet. This dissertation thesis is the first comprehensive research of overtone singing in the Czech Republic. In theoretical research mainly historical-comparative method, including analyticsynthetic procedures, which is necessary to achieve needed observations and deductions in the process of forming, was applied. Empirical part of research (investigational part of thesis) includes mainly observation method (scanning), introspection, interview, experiment, questionnaire (public inquiry) and semantic differential. In thesis overtone singing is defined on the base of musical-acoustic principle and in relation with throat singing. Voice-frequency possibilities of overtone singing are introduced. From musical-historiographical point of view overtone singing is divided according to its origin into Eastern and Western harmonic singing. This thesis focuses on its Western form. Evolutional line is completed with five basic techniques of overtone singing. Current musical context of overtone singing is closely connected with New Age music. Selected discography distinguishes the most frequent utilization of overtone singing in classical and popular music. A modern software Overtone Analyser was used and this thesis analyses its application usage in the area of overtone singing and suggests its usage when learning how to play musical instruments. The integral part of sounding music is its graphical transcription. Thesis suggests two ways of transcribing harmonic melody, the first by the means of numbers, the other by the means of notes. The rest of the thesis is focused on technical evaluation of overtone singing, its pedagogical aspects, and it gives feedback to the questionnaire and brings evaluation of the investigational part of the thesis. The conclusion is conveyed in two different ways. The first way summarises overtone singing topical embodiment in the field of music, spirituality and therapy, and defines its contribution for western areas. The other gives overtone singing practical usage in musical education, ethnomusicology, musical acoustics, musical psychology and music therapy. A CD with overtone singing records is a part of this thesis.

Keywords: alikvotní zpěv, harmonický zpěv, hrdelní zpěv, hudebně-akustický princip alikvotního zpěvu, historie alikvotního zpěvu, alikvotní pěvecký sbor, grafický záznam alikvotní melodie, hudební pedagogika, muzikoterapie

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2009
  • Accessible from:: 22. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 7. 2009
  • Supervisor: prof. PaedDr. Luděk Zenkl, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.5.2009

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 5. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=17341 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

NEUWIRTHOVÁ, Anna. Alikvotní zpěv v kontextu hudby na přelomu 20. a 21. století. Ostrava, 2009. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 20/7/2019 09:43, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz