Štefan Čambora

Bachelor's thesis

Měření parametrů odrazivosti luminoforů

Measurement of the Luminophores' Reflectance Parameters
Abstract:
Bakalárska práca sa v celom jej rozsahu zaoberá vlastnosťami luminoforu. Tieto vlastnosti sú prospešné pre ďalšie využívanie tohto materiálu a jeho aplikácie do praxe. Pre merania bol vybraný druh vodivého polyméru – polyanilin, vďaka jeho vlastnostiam a predpokladu následne využívať tento druh polyméru v rôznych odvetviach. Na vzorkách boli zrealizované merania odrazivosti, priepustnosti a odporu …more
Abstract:
This bachelor thesis in its entirety deals with the properties of luminophor. These features are beneficial to further use along with application of the material into thepractice. Polyaniline was selected as a measuring type of a conductive polymer because of its properties and assumpting the further use of this type of a conductive polymer in various industries. The measurements of reflectivity, permeability …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2013
  • Supervisor: Josef Svatuška
  • Reader: Stanislav Hejduk

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bachelor programme / field:
Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie