Tomáš LOUN

Bakalářská práce

Dopravní výchova a její úloha při výchově dětí a mládeže.

Traffic education and its role in education of children and young people.
Anotace:
: Cílem této bakalářské práce je seznámit s dopravní výchovou dětí a mládeže, vysvětlit na co je tato výchova zaměřena a jak probíhá. Dílčími cíli je podat informace o probíhající předškolní výchově a seznámit s výukovým programem dopravní výchovy na základních školách, stanovit očekávané výstupy celého výukového programu. Snažím se poukázat na systémový celek výukového programu, jeho navazující výukovou …více
Abstract:
: In this thesis I would like to introduce road traffic education aimed at school children and youngsters. I also try to explain how to conduct driver training and to emphasize some partial goals such as familiarization with the ongoing pre- school education as well as with the scholar curriculum of traffic education at elementary schools. At the end of the course assessment requirements are considered …více
 

Klíčová slova

Účastník silničního provozu každý kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích. Řidič účastník provozu na pozemních komunikacích který řídí motorové vozidlo. Vozidlo motorové nemotorové nebo tramvaj či metro. Chodec osoba která se pohybuje chůzí je to i osoba která tlačí nebo táhne sáňky dětský kočárek vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm která se pohybuje na lyžích nebo kolečkových bruslích pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy vede jízdní kolo motocykl psa. Vozidlo hromadné dopravy autobus trolejbus tramvaj nebo metro. Nesmět ohrozit znamená povinnost řidiče počínat si tak aby jinému účastníku provozu na pozemních. komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí. Nesmět omezit aby jinému účastníku provozu na pozemních. komunikacích nijak nepřekážel. Stát znamená uvést vozidlo do klidu na dobu dovolenou pro zastavení. Zastavit znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob k neprodlenému naložení nebo složení nákladu. Dát přednost v jízdě znamená povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat jestliže by řidič který má přednost v jízdě musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy. Pozemní komunikace každá cesta silnice dálnice chodník stezka pro cyklisty. Stezka pro cyklisty pozemní komunikace která slouží především pro provoz cyklistů a in-line bruslařů. Jízdní pruh část silnice dovolující jízdu vozidel jiných než dvoukolových (motocyklů) v jednom jízdním pruhu za sebou. Krajnice část povrchu pozemní komunikace ležící mezi okrajem přilehlého jízdního pruhu a hranou koruny pozemní komunikace skládá se zpravidla ze zpevněné a nezpevněné části. Křižovatka místo v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují za křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci. Hranice křižovatky místo vyznačené vodorovnou dopravní značkou ?Příčná čára souvislá? ?Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě!? nebo ?Příčná čára souvislá s nápisem STOP? kde taková dopravní značka není tvoří hranici křižovatky kolmice k ose silnice v místě kde pro křižovatku začíná zakřivení okraje silnice. Křižovatka s řízeným provozem ? křižovatka na které je provoz řízen světelnými případně i doprovodnými akustickými signály nebo příslušníkem policie ve stejnokroji příslušníkem Vojenské policie ve stejnokroji. Tramvajový pás část pozemní komunikace určená především pro provoz tramvají. Železniční přejezd místo kde se úrovně kříží pozemní komunikace se železnicí po případě s jinou dráhou leží na samostatném tělese a je označené příslušnou značkou. Obec zastavené území jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními značkami. Přechod pro chodce místo na pozemní komunikaci určené pro přecházení chodců vyznačené příslušnou dopravní značkou. Překážka provozu vše co by mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích například náklad materiál nebo jiné předměty vozidlo ponechané na pozemní komunikaci nebo závady ve sjízdnosti pozemní komunikace. Snížená viditelnost situace kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla osoby zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci např. od soumraku do svítání za mlhy sněžení hustého deště nebo v tunelu. Přejezd pro cyklisty místo na pozemní komunikaci urč
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Melichařík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LOUN, Tomáš. Dopravní výchova a její úloha při výchově dětí a mládeže.. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Fakulta tělesné kultury

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Ochrana obyvatelstva