Michal Kravčenko

Doctoral thesis

Utilization of discrete mathematics in parallel boundary element method

Utilization of discrete mathematics in parallel boundary element method
Abstract:
Tato práce popisuje techniky využité při implementaci metody hraničních prvků pro Helmholtzův problém transmise v paralelním výpočetním prostředí. Tyto techniky jsou založeny na principech z teorie grafů, jsou uplatnitelné pro sestavování systémových matic a při násobení matice a vektoru, přičemž předpokládáme, že jsou matice reprezentovány v blokové formě. Nejprve formulujeme Helmholtzův problém transmise …more
Abstract:
This thesis describes techniques used to implement the boundary element method for the Helmholtz transmission problem in distributed compute environment. These techniques are based on principles from graph theory and are applicable to matrix assembly and matrix-vector product when the matrices are represented in a block form. Firstly, we formulate the Helmholtz transmission problem in three dimensions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 3. 2021

Thesis defence

  • Supervisor: Dalibor Lukáš

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VSB – Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Doctoral programme / field:
Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Výpočetní a aplikovaná matematika