Theses 

Posouzení finanční situace podniku a jeho vliv na region – Daniela Voráčová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu

Daniela Voráčová

Bakalářská práce

Posouzení finanční situace podniku a jeho vliv na region

Assessment of the financial situation of the company and its influence on the region

Anotace: Bakalářská práce se zabývá provedením finanční analýzy společnosti Bospor spol. s r.o. v průběhu let 2011-2015. Následně je vyhodnocena kvalita podnikatelského prostředí v regionu a vliv sledovaného podniku na rozvoj regionu. Práce začíná literární rešerší, která je zpracována na základě odborné literatury. Pokračuje praktickou částí, ve které je provedena finanční analýza čerpající informace z účetních výkazů podniku a zhodnocení socioekonomických a environmentálních faktorů regionu. Finanční analýza vychází z analýzy absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů, výsledky jsou srovnány s konkurenčními podniky. Součástí je také SWOT analýza, která napomáhá určit další rozvoj společnosti. V závěru práce je zhodnocena finanční situace podniku, který v mezipodnikovém srovnání vykazuje vyšší zadluženost, nicméně hodnoty likvidity a rentability jsou příznivé. Modely predikce finanční tísně znázorňují, že kromě roku 2012, kdy se společnost nacházela ve ztrátě, se podnik pohybuje okolo hodnot svědčících o dobrém finančním zdraví. Následně jsou navržena doporučení, např. zavedení saunových ceremoniálů, provozování badmintonové školy nebo navázání mezinárodní spolupráce prostřednictvím sportovních turnajů. Vliv tohoto podniku na region je pozitivní, jelikož zvyšuje jeho atraktivitu, snižuje nezaměstnanost a podílí se tak na rozvoji regionu.

Abstract: This bachelor thesis deals with an execution of financial analysis of company Bospor spol. s r.o. over the years 2011-2015. It is followed by evaluation of quality of business environment in the region and influence of the analysed company on the development of that region. The thesis starts with literature research which is processed on base of professional literature. It continues with practical part in which the financial analysis, drawing information from financial statements, is executed as well as the evaluation of socioeconomic and environmental factors of the region. Financial analysis emanates from analysis of absolute indicators, differential and proportional ratios and the results are compared with competitive companies. Another part is also SWOT analysis which helps to indicate further development of the company. Conclusion then includes evaluation of financial situation of the company which in intercompany comparison reports higher indebtedness, nevertheless the values of liquidity and profitability are favourable. Models of prediction of financial distress illustrate that, except 2012 when the company was in loss situation, the company is moving around values that indicate good financial health. Subsequently, recommendations are suggested, for example implementation of sauna ceremonials, running of badminton school or establishment of international cooperation via sport tournaments. Influence of this company on the region is positive as it increases its attractiveness, decreases unemployment rate and participates in development of the region.

Klíčová slova: finanční analýza, rozdílové ukazatele, poměrové ukazatele, metody predikce finanční tísně, regionální rozvoj

Keywords: differential ratios, proportional ratios, models of predicting financial distress, financial analysis, regional development

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Barbora Dudová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.mendelu.cz/zp/58757 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 06:52, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz