Ivana Mořkovská

Bakalářská práce

Srovnání technologií zateplení obvodového pláště mateřské školy v Ostravě Porubě

Comparison of Technologies of Cladding Thermal Insulation of Nursery School in Ostrava Poruba
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace objektu mateřské školy a srovnáním technologií zateplení obvodového pláště dvou zvolených variant. Zateplení obvodového pláště ovlivňuje zásadním způsobem energetickou náročnost budovy, proto tepelnou izolaci aplikujeme jak u novostaveb, tak u starších budov. Kaţdá těchto dvou zvolených, řešených variant je zpracována na způsob stavebně …více
Abstract:
This bachelor thesis be concerned with elaboration project documentation of kindergarten object and confrontation technology of heat siding in two selective variants. Heat siding be affecting of principle method energy intensity, that’s why we apply heat siding in a new building in older building too. Every of these selective solving variants it’s work up in construction technology regulation are operation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: Filip Čmiel

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava