Tereza Černá

Bakalářská práce

Možnosti inscenace mytických příběhů přírodních národů z pohledu scénografa

CHOICES FOR STAGE-MANAGING NATIVE TRIBES' MYTHIC NARRATIVES FROM THE POINT OF VIEW OF THE STAGE DESIGNER

Anotace:
Tato práce mapuje přípravu inscenace Drink coffee, ride reindeer, jež probíhala od léta 2013 do léta 2014. Téma inscenace vychází ze severské mytologie a tradic. Autorka zde uvádí jakým způsobem sbírala materiály k přípravě své první autorské inscenace a popisuje jak z nich posléze vytvářela kostru příběhu. Snaží se nabídnout dostatečný vhled do způsobu uvažování nad daným tématem, popisuje jak vyhodnocovala …více
Abstract:
This thesis presents the staging of performance Drink coffee, ride reindeer. It's preparation took place from summer 2013 to summer 2014. The main theme is based on Norse mythology and traditions. The author shows how she has been collecting material to prepare her first original production, and describes the whole procedure of the story creation. She endeavours to offer a sufficient insight into the …více
 

Klíčová slova

autorská tvorba

Klíčová slova

mýty

Klíčová slova

přírodní národy

Klíčová slova

Laponci

Klíčová slova

scénografie
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2014
  • Vedoucí: Kristýna TÄUBELOVÁ
  • Oponent: Robert SMOLÍK

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a) d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a) e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 1. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Divadelní fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Divadelní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Dramatická umění / Scénografie alternativního a loutkového divadla

Práce na příbuzné téma

Všechny práce