Johana Tašlová

Diplomová práce

Realizace opatření ochrany obyvatelstva jednotkami sboru dobrovolných hasičů

Implementation of Civil Protection Measures by Volunteer Fire Brigades
Anotace:
TAŠLOVÁ, Johana. Realizace opatření ochrany obyvatelstva jednotkami sboru dobrovolných hasičů. [Diplomová práce]. Ostrava: Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2015. 88 s. Diplomová práce se zabývá možností předurčenosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obce k ochraně obyvatelstva. První část definuje teoretický rámec, právní úpravu a současný stav …více
Abstract:
TAŠLOVÁ, Johana. Implementation of measures of population protection units of the volunteer firefighters. [Diploma thesis]. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2015. 88 p. Diploma thesis deals with the possibility of predestination unit voluntary municipal fire brigade to protect the population. The first part defines the theoretical framework, legislation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: David Řehák
  • Oponent: Štefan Štefančík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava