Johana Tašlová

Master's thesis

Realizace opatření ochrany obyvatelstva jednotkami sboru dobrovolných hasičů

Implementation of Civil Protection Measures by Volunteer Fire Brigades
Abstract:
TAŠLOVÁ, Johana. Realizace opatření ochrany obyvatelstva jednotkami sboru dobrovolných hasičů. [Diplomová práce]. Ostrava: Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2015. 88 s. Diplomová práce se zabývá možností předurčenosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obce k ochraně obyvatelstva. První část definuje teoretický rámec, právní úpravu a současný stav …more
Abstract:
TAŠLOVÁ, Johana. Implementation of measures of population protection units of the volunteer firefighters. [Diploma thesis]. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2015. 88 p. Diploma thesis deals with the possibility of predestination unit voluntary municipal fire brigade to protect the population. The first part defines the theoretical framework, legislation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2015
  • Supervisor: David Řehák
  • Reader: Štefan Štefančík

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava