Čestmír Černý

Bakalářská práce

Hodnocení vyčištěných odpadních vod z vybraných domovních čistíren odpadních vod

Evaluation of treated wastewater from selected household wastewater treatment plants
Anotace:
Ve své bakalářské práci jsem se zabýval technologií, provozováním a kontrolou domovních čistíren. První část mé bakalářské práce tvoří literární rešerše na témata jako čištění odpadních vod, druhy domovních čistíren, technické parametry mnou vybraných DČOV a emisní standardy vypouštěných vyčištěných odpadních vod. V praktické části své práce jsem popisoval způsob odebírání vzorku odtoků tří domovních …více
Abstract:
In my Bachelor thesis I dealt with the technology, operation and checks of household wastewater treatment plants. The first part contains literature review on topics such as waste water treatment, types of household wastewater treatment plants, technical parameters of the selected household wastewater treatment plants and emission standards of the discharged purified waste waters. In the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2019
  • Vedoucí: Miroslav Kyncl
  • Oponent: Iva Kotalová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava