Petra Tomášková

Diplomová práce

Hra v roli a možnosti jejího využití v tanečním oboru ZUŠ

Role playing and its potential in the dance training and dancing within the Basic School of Arts

Anotace:
Ovlivňuje širší využití hry v roli v taneční průpravě autentičnost projevu dětí a mládeže? Chtěla bych touto prací postupně obhájit kladnou odpověď na tuto otázku. V diplomové práci nejprve představuji hru obecně. Uvádím hru v roli - základní metodu dramatické výchovy jako součást nejen herní kategorie mimikry, ale i tance. Chci nabídnout příklady využití hry v roli v tanci v rámci výuky v tanečním …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2008
  • Vedoucí: Jiří Lössl
  • Oponent: Eva Polzerová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické; b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a); d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a); e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).;
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form; b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof; d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof; e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet);

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Divadelní fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Divadelní fakulta AMU

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Dramatická výchova

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.