Theses 

Vplyv ekonomiky jednotlivých krajín Európskej únie na spotrebiteľské správanie – Katarína Horáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics

Bachelor programme / odbor:
Economics and management / Economics and Management

Katarína Horáková

Bachelor's thesis

Vplyv ekonomiky jednotlivých krajín Európskej únie na spotrebiteľské správanie

Vliv ekonomiky jednotlivých států Evropské unie na spotřebitelské chování.

Anotácia: Bakalářská práce se zaobírá hledáním rozdílů v spotřebitelském chování s přihlédnutím na ekonomické ukazatele a ukazatele životní úrovně. Cílem práce je poukázat na konkrétní odlišnosti v spotřebitelském chování a přiblížit ekonomickou situaci a výšku životní úrovně, které jsou ve vybraných státech. Tyto skutečnosti jsou zjišťované pro pět členských států Evropské unie, a to pro Česko, Dánsko, Itálii, Rakousko a Velkou Británii. Charakter práce byl postačující k tomu, aby všechna data měla sekundární původ. Všechna potřebná data byla vyhledaná na stránkách Statistického úřadu Evropských společenstev – Eurostat. V literární rešerši je problematika zpracovaná z teoretického hlediska. Ve vlastní práci jsou ukázány konkrétní číselné údaje, jejich vývoj a na základě komparace jsou naplňovány vytyčené cíle. Na základě klasifikace individuální spotřeby jsou si státy v spotřebitelském chování hodně podobné i navzdory tomu, že každý stát patří do jiné zóny kulturní spřízněnosti. Větší rozdíly jsou viditelné ve výši makroekonomických ukazatelů a ukazatelích životní úrovně. Na závěr je za pomoci korelační analýzy přiblížený vztah příjmů a aktuální individuální spotřeby. Tento vztah se ukázal být statisticky významný jen v případě Velké Británie, v ostatních státech se statistická významnost neprokázala.

Abstract: This Bachelor thesis deals with differences in consumer behaviour in consideration of economics indexes and indexes of living standards. The aim of this thesis is to point out differences in consumer behaviour and approximate the economic situation and the level of living standard which is in chosen states. These facts have been examined in five member states of European Union specifically in Czech Republic, Denmark, Italy, Austria and Great Britain. The nature of the work was sufficient to use secondary data. All necessary data were found on the website of European statistic office – Eurostat. In literary research is this issue processed of the theoretical point of view. In the practical part specific numerical data are showed, their development and based on comparation the set objectives are fulfilled. The states are very similar based on the classification of individual consumption, even though each country belongs to another cultural affinity zones. Major differences are observed in macroeconomic indicators and living conditions. Finally, by correlation analysis is approximated relationship between income and actual individual consumption. This relationship has been proved to be statistically significant only in the case of the United Kingdom, in the other countries the statistical significance has not been demonstrated.

Abstract: Bakalárska práca sa zaoberá hľadaním rozdielov v spotrebiteľskom správaní s prihliadnutím na ekonomické ukazovatele a ukazovatele životnej úrovne. Cieľom práce je poukázať na konkrétne odlišnosti v spotrebiteľskom správaní a priblížiť ekonomickú situáciu a výšku životnej úrovne, ktoré sú vo vybraných štátoch. Tieto skutočnosti sú zisťované pre päť členských štátov Európskej únie a to pre Českú republiku, Dánsko, Taliansko, Rakúsko a Veľkú Britániu. Charakter práce bol postačujúci k tomu, aby všetky dáta mali sekundárnymi pôvod. Všetky potrebné dáta boli vyhľadané na stránkach Štatistického úradu Európskych spoločenstiev – Eurostat. V literárnej rešerši je problematika spracovaná z teoretického hľadiska. Vo vlastnej práci sú ukázané konkrétne číselné údaje, ich vývoj a na základe komparácie sú naplňované vytýčené ciele. Na základe klasifikácie individuálnej spotreby sú si štáty v spotrebiteľskom správaní veľmi podobné aj napriek tomu, že každý štát patrí do inej zóny kultúrnej spriaznenosti. Väčšie rozdiely sú viditeľné vo výške makroekonomických ukazovateľov a ukazovateľoch životnej úrovne. Na záver je za pomoci korelačnej analýzy priblížený vzťah príjmov a aktuálnej individuálnej spotreby. Tento vzťah sa ukázal byť štatisticky významný len v prípade Veľkej Británie, u ostatných štátov sa štatistická významnosť nepreukázala.

Kľúčové slová: Spotřebitelské chování, COICOP, makroekonomické ukazovatele, životní úroveň

Keywords: Consumer behaviour, COICOP, macroeconomics indicators, standard of living

Kľúčové slová: COICOP, makroekonomické ukazovatele, životná úroveň, Spotrebiteľské správanie

Jazyk práce: Slovak

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
  • Oponent: Marcela Tuzová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/63271 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/63271/posudek/vedouci Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 20. 5. 2019 06:42, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz