Theses 

An Analysis of Competitiveness of Selected Italian Restaurant in Yorkshire – Martin Olšar

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika podniku

Martin Olšar

Bakalářská práce

An Analysis of Competitiveness of Selected Italian Restaurant in Yorkshire

An Analysis of Competitiveness of Selected Italian Restaurant in Yorkshire

Anotace: Tato práce se zabývá konkurenceschopností v restauračním odvětví a prozkoumává klíčové faktory hrající roli v procesu rozhodování občanů anglického Huddersfieldu. Občané města Huddersfield-města v kraji Yorkshire a města, kde je provozování italská restaurace Primo, byli vybráni jako vhodný vzorek za účelem sledováním výše popsaných cílů této práce. Objektivita výzkumu je dosažena rozmanitostí tázaných lidí ve smyslu, rozmanitosti věku, pohlaví či příjmu a zároveň forma distribuce dotazníků si klade za důraz vysoce representativní vzorek, což by mělo být zaručen minimálním poměrem dvou tázaných lidí, tudíž zákazníků, přímo v městě Huddersfield k jednomu zákazníkovi získaného distribucí dotazníků prostřednictvím internetu. K analýze výsledku bylo použito několik statistických metod, konkrétně korelace a t-test pro analýzu dvou proměnných a jejich vztah mezi nimi. Zároveň byly také popsány klíčové faktory hrající roli v rozhodovacím procesu a také nejobvyklejší chování a charakteristika zákazníka. Výzkumem bylo zjištěno, že kvalita jídla, servisu a přístupu zaměstnanců k zákazníkovi jsou nejdůležitějšími faktory při rozhodovaní o výběru restaurace, nicméně nesmí být zapomenuto na ostatní faktory, které sice nejsou tolik důležité jako zmiňované tři, ale každý malý detail může mít velkou sílu při rozhodovaní jakou restauraci si zákazník zvolí. Z důvodu malé velikosti vzorku a určitých omezení spojených s výzkumem, by měly být finální výsledky brány s určitou porcí nadhledu.

Abstract: This paper aims to investigate a competitiveness component in the restaurant industry and examine key drivers in the decision making process of Huddersfield citizens. Huddersfield resident were chosen as an appropriate population in order to follow this paper’s aims. Diversity of customers in terms of age, gender, income, etc. was considered and research questionnaires were designed and distributed both online and offline in a ratio of 1:2 in order to achieve a high representative sample. There were few statistical methods used to analyse findings such as correlation and t-Test to analyse two variables and their relation among them. There were also described a most usual customer and key drivers of customers key drivers. It was found that Quality of food, Service quality, and Employee´s attitude is the most important factor which influences customers in terms of choosing restaurant. On the other hand, every ´little´ detail can play its own role in customer decision making process. Although, size of a sample was very small as well as some limitation influenced size of sample, the results and findings of this research should be taken with caution.

Klíčová slova: Konkurenceschopnost, marketing, chování spotřebitelů

Keywords: Competitiveness, marketing, consumer behaviour

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2014
  • Vedoucí: Jindra Peterková
  • Oponent: Radek Valošek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají pouze interní uživatelé na základě autorizace pomocí LDAP uživatelského jména a hesla. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO. (http://knihovna.vsb.cz/knihovna/knihovni-a-vypujcni-rad.htm)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 10. 2018 03:36, 43. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz